Kosovë, çështjet penale në duart e EULEX-it

Author: | Posted in Social No comments

gjykata_kosoveShpetojne gjyqtaret kosovare nga nderhyrjet direkte nga njerezit e pushtetit, prej faktit se veprat qe ngarkojne politikanet e nivelit te larte ne pergjithesi ndodhen ne duart e gjyqtareve te EULEX-it. Ne kete menyre Fezullah Hasani, kryetari i Gjykates Supreme te Kosoves, mohon te nderhyje politika ne institucionin qe drejton ai.

Dy raste ka permendur Hasani qe jane zgjedhur nga gjyqtaret vendas, e para per kryetarin Ferizajt, Bjarush Xhamajlin dhe Xhabir Zharkun, kryetarin e Kacanikut, ne te cilat nuk ka patur nderhyrje nga zyrtare te larte. Ne kete kuader as rasti “Klecka” nuk komentohet, qe eshte ne nje kompetence eskluzive te gjyqtareve te EULEX-it.

Veprat penale te kesaj natyre, te cilat ne nje kohe kane qene kompetence e UNMIK-ut, tani me ligj jane te EULEX-it. Ai ligj eshte aprovuar nga Kuvendi i Kosoves dhe nuk ka nga jashte ndonje kompetence tjeter, deklaroi Hasani. Aktgjykimi i shkalles se pare te ish-kryetarit te Kacanikut Xhabir Zharkut, qe tani shmanget nga denimi me burg, eshte vertetuar nga Gjykata Supreme.

Nese i eshte dashur apo jo qe t’i hiqen dokumentat e udhetimit Zharkut, Hasani tha se nderkombetareve ne shkalle te pare nuk i eshte dukur e arsyeshme. Hasani ka nenvizuar se eshte nje shqyrtim per nderkombetaret. Nuk eshte e arsyeshme nga organet e drejtesise qe ta bejne nje gje te tille, sepse Zharku eshte pergjigjur per cdo thirrje te drejtesise, deri ne fund.

Kryetari i autoritetit me te larte gjyqesor te Republikes se Kosoves, ne kete konference ka folur edhe per reformat e reja ne gjyqesor. Nuk do te ndryshohet struktura nga Gjykata Supreme dhe gjyqtaret e saj nuk kane per t’u prekur gjate fazes se implementimit te ligjit per gjykatat.

Por, Supremja, sipas ligjit te ri per gjykatat, do te shkarkohet nga shume ceshtje qe do t’i kalojne Gjykates se Apelit dhe gjykatave te nivelit themelor. Gjykata Supreme, nga janari i vitit 2013, nuk do te merret me me lende si ankesa kunder aktvendimit apo vazhdimi i paraburgimit, kerkesa per mbrojtje gjyqsore, ankesa penale per te mitur,etj.

Ajo do te vazhdoje te merret me ankesa penale te shkalles se trete, mendime juridike dhe qendrime parimore per ceshtjet, te cilat kane rendesi ne zbatimin unik te ligjeve nga gjykatat ne territorin e Republikes se Kosoves.

 

Similar Posts: